igrozabor > Gwent > Cards > 雅妲:吸血妖鸟
DEUSESMXFRITJPKRPLBRRUCNTW

雅妲:吸血妖鸟

残物, 诅咒生物

吸血妖鸟挺好的。当然,她会时不时地在谁的身上咬一口,但我们早就习惯了。

对 1 个非“怪兽”阵营单位造成 8 点伤害。


normal premium
Gwent v0.9.24