igrozabor > Gwent > Cards > 卡罗“砍刀”凡瑞西
DEUSESMXFRITJPKRPLBRRUCNTW

卡罗“砍刀”凡瑞西

矮人

每个想要在诺维格瑞做生意的都很清楚——要么同意卡罗的条件,要么就夹着尾巴滚出去。

己方每有 1 张手牌,便造成 1 点伤害。


normal premium
Gwent v0.9.24