igrozabor > Gwent > Cards > 矮人好斗分子
DEUSESMXFRITJPKRPLBRRUCNTW

矮人好斗分子

士兵, 矮人

我跟十字镐打了一辈子交道,动动斧头算什么问题?

对 1 个敌军单位造成 3 点伤害。若没有摧毁目标,则获得 3 点增益。


normal premium
Gwent v0.9.24