igrozabor > Gwent > Cards > 乔尼
DEUSESMXFRITJPKRPLBRRUCNTW

乔尼

残物

要是再也没办法亲口说出“狮子头上长虱子”,生活就真的太无趣啦。

丢弃 1 张牌,并在手牌中添加 1 张对方起始牌组中颜色相同卡牌的原始同名牌。


normal premium
Gwent v0.9.24