igrozabor > Gwent > Cards > 雪爾登.史卡格
DEUSESMXFRITJPKRPLBRRUCNTW

雪爾登.史卡格

矮人, 軍官, *Move

我當時就在前線!而且是在廝殺最激烈的地方!

將此單位牌列上所有我軍移到隨機列上,每移動 1 張,就提升自身 1 點戰力。


normal premium
Gwent v0.9.24