igrozabor > Gwent > Cards > 沙斯希乌斯
DEUSESMXFRITJPKRPLBRRUCNTW

沙斯希乌斯

法师

占卜术、水卜术、肠卜术、蜡卜术、蛋卜术、烬卜术、尿卜术、雷卜术……

检视对方牌组,将其中 1 张牌置于底端。


normal premium
Gwent v0.9.24